Przetargi i Ogłoszenia

informacja

 

Ostrów Lubelski 18.09.2017

 

 

 

INFORMACJA !!!!

 

 

 

 

 

Komisja ZFŚS informuje, że planuje zorganizować wyjazd do TEATRU KOMEDIA w Warszawie w dn. 10.11.2017r. na spektakl pt. „Pierwsza Randka”. Wyjazd w godz. ok. 15.00. Powrót w późnych godzinach nocnych. Po spektaklu planowana „późna kolacja”. Osoby chętne proszone są o wpisywanie się na listę do kol. Anny Szymuli do dn. 06.10.2017r. Przewidywalny koszt na jedną osobę to ok. 200 zł (przejazd, cana biletu, posiłek). Dofinansowanie z ZFŚS uzależnione będzie od przynależności do grupy dochodowej oraz od liczby osób zainteresowanych.

 

 

 

 

Komisja ZFŚS

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

28.02.2017

 

 

 

INFORMACJA

 

 

            Komisja ZFŚS przypomina o składaniu oświadczeń o dochodach rodziny w celu uzyskania świadczeń z ZFŚS do dn. 31.03.2017r.do kol. A. Szymuli

 

 

 

Szymula Anna

Ogłoszenie

Ostrów Lubelski, dn. 30.12.2016 r

 

 

DPS.II-AG/210/ŚCH-1/2016

 

 

 

                                             UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania : Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania : „Zakup i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim w okresie od 01.01.2017 r – 31.12.2017 r” – Część I : „ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PIORĄCE, DROBNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA”.

 

            Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim informuje, że z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego unieważnia postępowanie w Części I – Zakup i dostawa środków czystości, piorących  i drobnego sprzętu do sprzątania.

Z uwagi na nieprecyzyjne określenie opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego istnieje prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia postępowania na niekorzyść Zamawiającego.

 

           W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.  Dziękujemy wszystkim oferentom za okazane zainteresowanie.

 

 

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                              (-)Tadeusz Fituch

ogłoszenie

Ostrów Lubelski, dn. 19.12.2016 r

 

DPS.II-AG/210/OLN/2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup oleju napędowego do samochodów służbowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim w okresie od  01.01.2017 r – 31.12.2017 r”

 

 

Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego bezpośrednio do samochodów służbowych Zamawiającego oraz sprzedaż płynów i olejów silnikowych potrzebnych do eksploatacji samochodów.

2. Rozliczenie finansowe odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy, na podstawie fakturwystawianych na koniec miesiąca, z załączonymi dokumentami WZ ze wszystkich tankowań w danym miesiącu.

3. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw znajdowała się w odległości nie większej niż 26km od siedziby Zamawiającego.

 

Oferta powinna zawierać :

1. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie poświadczające, że Wykonawca jest uprawniony dowystępowania w obrocie prawnym.

2. Załącznik Nr 2 – Oferta cenowa z podaniem ceny na dzień 27.12.2016 roku

 

Miejsce i termin składania ofert :

1. Oferty cenowe należy składać do dnia 28.12.2016 r do godz. 1400 w formie elektronicznejna adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksem na numer : 81 852 14 21 wew.14,osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 3

2. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy.

3. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim zastrzega sobie możliwość negocjacjiceny w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków zamówienia.

4. Formularz oferty można pobrać nieodpłatnie w pok. Nr 3 w Domu Pomocy Społecznejw Ostrowie Lubelskim. Na żądanie Wykonawcy formularz może zostać wysłany zapomocą faksu.

5. Osobą do kontaktu jest  Kierownik Administracyjno – Gospodarczy tel. 81 852 14 21 lub795 405 517.

 

DYREKTOR

(-) Tadeusz Fituch

 

Załączniki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

 

 

Ogłoszenie

Ostrów Lubelski, dn. 19.12.2016

 

DPS. II-AG/210/REF/2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą :Zakup i dostawa pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych i innych refundowanych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim w  okresie od  01.01.2017 r – 31.12.2017 r”

              

 (na podstawie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  oraz  Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim Nr 3 B/2014.  w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro).

 

 

Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieluchomajtek, wkładek anatomicznych,majtek chłonnych, cewników, worków do zbiórki moczu na potrzeby Domu PomocySpołecznej w Ostrowie Lubelskim w okresie od 01.01.2017 r – 31.12.2017 r

2. Szczegółowy rodzaj asortymentu objętego przedmiotem zamówienia zawiera Formularzofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy.

4. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy na jego koszt.

5. Faktury wystawiane będą z 30 dniowym odroczonym terminem płatności.

 

Miejsce i termin składania ofert :

1. Oferta cenowa ma zawierać : wypełniony Formularz cenowy (Załącznik Nr 1 ),

    Oświadczenie Wykonawcy ( Załącznik Nr 2 )

2. Ofertę cenową można przesłać w formie elektronicznej na adres :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na numer : 81 852 14 21 , usługa pocztowa na adresDom Pomocy Społecznej ul. Unicka 7 21-110 Ostrów Lubelski lub złożyć osobiście w pok.Nr 3 w siedzibie Zamawiającego.

3. Ofertę cenową należy dostarczyć do dnia 28.12.2016 r do godz. 1400.

4. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim zastrzega sobie możliwość negocjacji cenyw celu uzyskania najkorzystniejszych warunków zamówienia.

5. Formularz oferty można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 3. Naprośbę wykonawcy Formularz może być wysłany za pomocą faksu.

6. Osobą do kontaktów z Wykonawca jest : Kierownik Administracyjno – Gospodarczytel. 81 852 14 21 wew. 25 lub 795 405 517

7. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim zastrzega sobie prawo odrzucenia ofertybez podania przyczyny.

8. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy.

 

                                                                                            Dyrektor(-)

                                                                                            Tadeusz Fituch


Załączniki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

 

Ogłoszenie

Ostrów Lubelski, dn. 16.12.2016 r

DPS.II-AG/210/ŚCH/2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą :"zakup i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim w okresie od 01.01.2017 r- 31-12.2017 r. "

(na podstawie : art.4 pkt  8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 ze zm. ) oraz Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim Nr 3 B z dnia 30 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro )

 

Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim w okresie od 01.01.2017 r – 31.12.2017 r.

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu o zamówienia składane przez Zamawiającego.

3. Asortyment produktów objętych zamówieniem zawierają Załączniki Nr 3,4,5( formularze ofertowe ) do niniejszej dokumentacji.

4. Wykonawca będzie dostarczał zamówione produkty do siedziby Zamawiającego(magazyn ) – na własny koszt.

5. Dostawy będą realizowane w dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

7. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości lub w przypadku dostarczenia produktów w uszkodzonych opakowaniach.

 

Kryteria oceny ofert : cena 100%

Oferta nie musi obejmować całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych : Część I stanowi Załącznik Nr 3,Część II stanowi Załącznik Nr 4,

Część III stanowi Załącznik Nr 5.

Załączniki Nr 1 i 2 Wykonawca składa wraz z wypełnionym Formularzem lub Formularzami ofertowymi

 

Miejsce i termin składania ofert :

1. Ofertę  cenową można przesłać w formie elektronicznej na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksem na numer : 81 852 14 21 wew. 14 , usługą pocztową na adres : Dom Pomocy Społecznej ul. Unicka 7 21-110 Ostrów Lubelski lub złożyć osobiście w pok. Nr 3.

2. Ofertę cenową należy dostarczyć do dnia  28.12.2016 r do godz. 1400 .

3. Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy.

5. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków zamówienia.

6. Formularz oferty można pobrać nieodpłatnie w pokoju Nr 3 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim . Na prośbę Wykonawcy Formularze będą wysłane za pomocą faxu.www.dpsostrowlubelski.pl

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest : Kierownik Administracyjno – Gospodarczy tel. 81 852 14 21 wew. 25 lub 795 405 517

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie materiałów promujących projekt pn.: Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, poprzez wymianę przestarzałych technologicznie urządzeń oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody – „Słoneczny dom”

 
Zapytanie ofertowe      >>>LINK<<<

Formularz oferty   >>>LINK<<<

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej i naklejek promocyjnych, w ramach realizacji projektu pod nazwą  "Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w Domu pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim przez wymianę przestarzałych technologicznie urządzeń oraz zainstalowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody-"Słoneczny dom"

Zapytanie ofertowe      >>>LINK<<<

Formularz oferty   >>>LINK<<<

 

 

 

Podkategorie

 • Ogłoszenia
  Liczba artykułów:
  12
 • Przetargi
  W tej chwili nie ma żadnych przetargów.
  Liczba artykułów:
  1

Dodatkowe informacje