PRZYJĘCIA

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.

(Dz. U. Nr 64, poz. 593) prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54, ust.1).

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (art. 59, ust. 1).

 

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim.

Starania o zamieszkanie w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego/ w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania i złożenie pisemnego wniosku.

Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku ubezwłasnowolnienia osoby postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem osoby w DPS.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do DPS i kompletuje potrzebne dokumenty.

Po przygotowaniu i dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w DPS reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej.

Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w DPS.

Pracownik socjalny Domu przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:

- Mieszkaniec Domu w wysokości 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały),

- Małżonek, zstępni przed wstępnymi. Wnoszą oni opłatę jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie obowiązującego w danym okresie. Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną a kierownikiem danego ośrodka pomocy społecznej,

- Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby (art. 61, ust. 2).

Bliższych informacji na temat uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej udzielają:

Pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej, tel. 081 8521421 w.42

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Słowackiego 11, tel. 081 8543329

 

 

Dodatkowe informacje